Sunday, May 13, 2007

Redaktionelt om bloggen Forskningsfrihed?

Bloggens formål:
At undersøge og debattere vilkårene for den fri forskning på de danske universiteter, og kritisere forringelse af betingelserne for forskningsfrihed. De danske universiteter var engang demokratiske, havde afskaffet det gamle professorvælde og kunne frit bedrive forskning i hele samfundets interesser. Man har nu indført et topstyret universitet, med fokus på erhvervslivets interesser, og som begrænser de enkelte forskeres ytringsfrihed. Bloggen Forskningsfrihed? er skabt af danske universitetsansatte forskere som en modvægt til den dominerende management-diskurs, for at værne om universiteternes kerneværdier og bryde med den tavshedskultur som truer den frie debat, og for at analysere de forandringer, universiteterne underkastes disse år. Vær med til at eksperimentere med blogmediet som et forum for modsvar!
Gå til selve bloggen: Her.
Bemærk:

Bloggens formål er debat og undersøgelse, og du behøver ikke være enig i formålsbeskrivelsen, som er ment som en provokation til at deltage.
Bidrag kan ske på tre måder; du kan
  • skrive en kommentar til allerede postede artikler (alle kan gøre det)
  • sende indlæg til bloggens adresse, vikingtegn@gmail.com, eller til en af de andre faste bidragydere, som så poster dem
  • selv blive oprettet som bidragyder så man direkte kan poste indlæg
Bidragydere
Vi ser gerne bidragydere fra forskellige områder og steder. Som bidragyder går man ind for det formålstjenlige i at have en blog som denne; det ligger bloggens redaktionelle linie fjernt at alle bidragydere skulle være enige, og der ligger ikke noget bestemt krav om faste bidrag.
Kritik af bloggen:
- er velkommen! Kritikken kan groft sagt omhandle
  1. substansen af de påstande, meninger og forslag, der fremsættes i bloggen (af dens bidragydere eller af eksterne, som tilsender bloggen indlæg)
  2. redaktionelle valg og principper
Med hensyn til (1) vil dette foregå på selve Forskningsfrihed?, mens med hensyn til (2) tager vi diskussionen her på den redaktionelle blog. Opdelingen er valgt for at holde fokus klar på substansen – forskningens situation på de danske universiteter i dag – og muliggøre en parallel diskussion om redaktionelle principper.

Vi har siden begyndelsen af januar fået mange positive kommentarer til bloggen "Forskningsfrihed". En læser skrev:
Jeg synes jeres initiativ med hjemmesiden om forskningspolitik er meget vigtig, både som debatforum og som samlingspunkt for de få atomiserede danske intellektuelle. Vi har i Danmark en særegen konstruktion af den akademiske verden, hvor det intellektuelle er totalt adskilt fra det akademiske, forstået som det professionsmæssige – og desværre har jeg meget oplevelsen af, at de fleste akademikere og universiteternes ledelser er mest interesserede i at fokusere på det professionsmæssige, frem for det substansmæssige (det intellektuelle) i universiteternes liv. Jeg tror at den modstand vi kan yde mod dumheden og kynismen hos politikerne, er ved at skabe intellektuelle mødesteder og fora, hvor vi kan genoptræne kritisk sans og diskussion, som modvægt mod ensretning og indskrænkethed i forskningsverdenen.
Redaktionen kunne ikke have udtrykt dette bedre selv. Der har også været enkelte skeptiske reaktioner ved bloggens start. Vi modtager gerne kritiske kommetarer til selve blokkens redaktionelle linie. En læser skrev:
Det ser spændende ud. Der er ingen tvivl om, at bloggen er meget politisk. Desværre kan man under bloggens "formål" godt få en fornemmelse af, at den er lidt ensporet - der er allerede taget beslutning om, at universiteterne nu er topstyrede og forskernes ytringsfrihed er begrænset. Jeg er ikke sikker på, at alle universitetsansatte føler det sådan.

Du kan eventuelt overveje at omskrive formålserklæringen, så dine "modstandere" ikke skræmmes væk. Dermed lægges der mere op til debat, og på den måde kommer man nok nemmere ud med sit budskab. Der er jo ikke noget ved at skrive artikler, som kun læses af folk, der allerede er enige med én selv.
Her er vi helt enige i, at det er trælst – og formålet skal som sagt læses som en opfordring ikke blot til at deltage i kritikken, men også forholde sig kritisk til denne. ... Alt andet ville vel ikke være i videnskabens sande ånd! Kritik af kritikken er velkommen.

Kommentarer og indlæg
Alle, der vil, kan kommentere de indlæg, der allerede er postet. Du kan også sende selvstændige indlæg til optagelse til vikingtegn@gmail.com eller til en af bidragyderne, der så kan poste det.

For at undgå spam er skal man skrive skrive en kode med tal og bogstaver fra et vist billede. (Blogfunktionen "Enable comment moderation" p.t. ikke slået til. Denne betød, at før en kommentar postes, skal administratoren sige god for kommentaren).

Overhold venligst bloggens netikette:
Indlæg, der er injurierende, racistiske, irrelevante eller som ikke deltager seriøst i debatten, vil blive afvist af redaktøren.
Indlæg, som udtrykker modgående standpunkter er meget velkomne, og vil oftest blive forsøgt besvaret.

Specielt til professorerne
en del universitetsansatte, der tilfældigvis også er professorer, har løftede øjenbryn m.h.t. bloggens URL (http://professorvaelde.blogspot.com) som skyldes dens stifter (og hans valg af det oprindelige navn Professorvældet). Lad mig derfor understrege: Bloggen har ikke længere navnet Professorvælde, bloggen hedder Forskningsfrihed? men den har samme URL.
"So, what's in a name?" or an URL? Jeg mener, med al respekt, at det var fjollet at Curt Hansen valgte denne URL, men vi har beholdt URL'en fordi det altid skaber problemer at ændre URL på nettet når man vil bevare henvisningsfunktionen andre steder fra (og vi har brugt en del tid på at udbrede kendskabet til bloggen andre steder). Jeg skal ikke kunne udelukke at der kan findes en teknisk løsning på problemet - fx langsomt bevæge os over på en ny blog med en pænere URL og samme navn - men jeg har ikke orket at bruge mere tid på det, og mener ikke det er væsentligt.

Om bidragyderne

Opdateret maj 2012.
Nedenfor en kort præsentation af et udvalg af bloggens netværk af bidragydere, kommentatorer og støtter. Nævnt alfabetisk efter navn. Kontakt bloggens redaktør, hvis du er interesseret i at bidrage, hvad enten du vil stå på listen her eller på den mere interne liste.


Heine Andersen, professor ved Institut for Sociologi, Københavns Universitet.
Underviser i samfundsvidenskabers videnskabsteori og filosofi; sociologisk teori mv.
Forskningsinteresser: Viden i det moderne samfund, forskning og forskere; sociologisk teori, moralfilosofi, videnskabsteori.
Email: heine . andersen @ sociology . ku . dk
Web: www.sociology.ku.dk/ ...

Sune Auken, lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet. Medlem af det akademiske råd ved det humanistiske fakultet.
Underviser i litterære og tværfaglige emner.
Forskningsinteresser: Genre; Margaret Atwood; N.F.S. Grundtvig; litteratur og kristendom; dansk dødedigtning; førstepersonsfortællingen; litterær analyse; litteraturhistorie; Dansk litteratur 1800-1870; Søren Ulrik Thomsen. Dansk salmedigtning, Christian Winther.
Email: sunauk @ hum . ku . dk
Web: Refleksionsfelt, og nordisk.ku.dk/ ...


Jørgen Burchardt, cand.phil., redaktør, konsulent, projektleder, har for nyligt foretaget en undersøgelse af dansk forskningsformidling (Hvidbog om dansk forskningsformidling. Danske videnskabelige selskaber, tidsskrifter og forlag i den elektroniske tidsalder. Finansieret af Biblioteksstyrelsen /Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek.)
Email: jorgen . burchardt @ mail . dk
Web: www.burchardt.name og Kommunikationsforum

Malene Busk, konsulent på Kunstakademiets Arkitektskole og desuden debattør, skribent og foredragsholder om filosofi, æstetik, politik og religionskritik.
Forskningsinteresser: Er især inspireret af tidlig radikal oplysning, moderne kritisk teori og postmoderne forskelsfilosofi og synes det er interessant at opsøge krydsfeltet mellem teoretiske erkendelser og aktuelle begivenheder.
Email: malene . busk @ karch . dk
Website: www.karch.dk/ ...


Claus Emmeche, lektor, leder af Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier, Københavns Universitet.
Underviser i videnskabsteori for bl.a. biologistuderende.
Forskningsinteresser: Biologiens filosofi og historie, biosemiotik, generel naturvidenskabsteori og videnskabsstudier, herunder de institutionelle rammer for videnskab.
Email: emmeche @ nbi . dk
Web: www.nbi.dk/ ...

Robin Engelhardt, skribent, freelancejournalist, forsker.
Har sammen med Hans Siggaard Jensen udgivet en bog om naturvidenskabens filosofiske historie. Jeg deltager i en række netværker og laver ad hoc konsulentarbejde. Mine skriverier til Politiken og andre steder kan læses på robinengelhardt.info
Email: robin . engelhardt @ gmail . com
Web: robinengelhardt.info

Jonas Geldmann er Ph.D.-studerende i biologi ved Københavns Universitet og medlem af ledelsesgruppen på Biologisk Institut. Specialet handlede om honningbier i forhold til sammenspillet mellem individ og population. Har gennem sin studietid været aktiv i studenterpolitik i studienævn og bestyrelser.
Email: jgeldmann @ hotmail . com


Curt Hansen, erhvervsforsker ved A. P. Møller University på Frederiksberg. Underviser virksomhedsledere i oplevelsesøkonomi i et globaliseret Danmark.
Forskningsinteresser: Uddannelsessociologi og distribution af akademisk kapital; udviklingen af forskningspolitik i det 20. og 21. århundrede. Stifter af bloggen Forskningsfrihed?, og nu arkivar på Forskningspolitisk Arkiv.
Email: curthansen2 @ gmail . com
Web: omforskpolarkiv.blogspot.com/ ...

Else Hansen, Seniorforsker, arkivar, ph.d., Rigsarkivet.
Forskningsinteresser: Danske universiteter efter 1945, specielt fokus på de politiske visioner og rammer for universiteternes virksomhed og universiteternes reaktioner på disse; statslig planlægning i 1950’erne; indførelse af elektroniske registre i centraladministrationen 1970 - 1995; Kvindehistorie (Kvindelejren på Femø, oprettelse og historie. Udvikling, modsætninger og samarbejde); Roskilde Universitetscenters historie.
Email: eha @ ra . sa . dk
Web: www.sa.dk/ ... og www.else-hansen.dk/


Leif Hansen, Senior Advisor ved Copenhagen Business School, Biblioteket, Afdeling for Forsknings- og Studieservice. Rådgiver i forskningsanalyse, forskningskvalitet og -statistik. Har bl.a. arbejdet sammen med Harvard Business School Library om dannelse af et virtuelt netværk, der diskuterer udviklingstendenser inden for Scholarly Communication bredt forstået.
Email: lh . lib @ cbs . dk
Web: www.cbs.dk/bibliotek ...

Lisbeth Verstraete Hansen, lektor ved Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier, CBS.
Forskningsinteresser: Frankofone studier (forestillinger om sprog, kultur og historie som ”kulturel transfer” i den fransktalende verden 1960-1990). Begreberne ”internationalisering” og ”globalisering” i et sprog- og uddannelsespolitisk perspektiv.
Email: lvh . ikk @ cbs . dk
Web: www.cbs.dk/staff/lisbeth_verstraete_hansen

Maria Fabricius Hansen, lektor ved Afdeling for Kunsthistorie, Århus Universitet.
Underviser i kunsthistorie.
Forskningsinteresser: Kunst, kultur og medier; kunstteori og -historie; retorik.
Email: kunmfh @ hum . au . dk
Web: person.au.dk/ ...

Finn Hansson, lektor ved ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School.
Studieleder samme sted.
Forskningsinteresser: Evalueringsteori, forskningsevaluering, forskningsorganisation, videnskabssociologi, kritisk teori og marxisme
Email: fh . lpf @ cbs . dk
Web: www.cbs.dk/ ...

Cathrine Hasse, professor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet (bloggernavn: Katty).
Underviser i bl.a. antropologiske og kulturpsykologiske teorier om læring.
Forskningsinteresser: Innovation og kultur i organisationer med særligt fokus på universiteter som arbejdspladser. Har undersøgt uddannelsen i fysik, og indsigterne fra disse sturdier er bragt i sammenhæng med viden om internationale universitetspolitikker; har koordineret et EU-projekt herom.
Email: caha @ dpu . dk
Web: www.dpu.dk/ ...

Inge Henningsen, seniorforsker ved eXbus, Exploring Bullying in Schools, Institut for Læring, DPU, Aarhus Universitet.
Har tidligere undervist i statistik og sandsynlighedsregning.
Forskningsinteresser: Kønsforskning, kvinders uddannelsesvalg og placering på universiteterne og i forskningen; Matematikdidaktik.
Email: inge @ math . ku . dk
Web: www.au.dk/...

Steffen Jöhncke, seniorrådgiver ved Institut for Antropologi, Københavns Universitet. Leder af Antropologisk Analyse ved samme institut, en enhed for eksterne samarbejdsprojekter.
Forskningsinteresser: Anvendt antropologi, metaantropologi, policy, bureaukrati, organisation, social teknologi, socialpolitik, socialt arbejde, formidling.
Email: steffen . johncke @ anthro . ku . dk
Web: antropologi.ku.dk/ ...

Jesper Jørgensen, universitetsuddannet i psykologi, Internationale Udviklingsstudier, pædagogik og informatik.
Deltager i internationale forskningsnetværk omkring design og psykologi i ekstreme miljøer; tidligere aktiv i Videnskabscafeen.
Har gennem en del år været ivrig debattør af videnskabspolitik og har stor erfaring med videnskabsformidling.
Email: jesper @ spacearch . com
Web: ...

Klemens Kappel, lektor ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik, Københavns Universitet.
Har bl.a. undervist i epistemologi og argumentationsteori.
Forskningsinteresser: epistemologi (erkendelsesteori) og sociale aspekter af viden og begrundelse. Jeg bruger også en del tid på bioetik, specielt i forbindelse med mit arbejde i Etisk Råd, som jeg har været medlem af siden januar 2005
Email: kappel @ hum . ku . dk
Web: www.klemenskappel.dk

Jens Erik Kristensen, lektor ved Institut for Pædagogisk Filosofi, Danmarks Pædagogiske Universitet.
Forskningsinteresser: Idéhistorisk og socialanalytisk samtidsdiagnose; Pædagogikkens filosofi-, idé- og institutionshistorie; Michel Foucault - regerings- og ledelseskunst; Vidensamfund og videnspolitik; Politiske, økonomiske og sociale idéers historie; Universitetshistorie og universitetspolitik.
Email: jek @ dpu . dk
Web: www.dpu.dk/ ...

[—billede kommer—] Henrik Larsen, politisk rådgiver hos SF med bl.a. universitets- og forskningspolitik som ansvarsområde.
Studerer historie og filosofi på RUC og er ved at færdiggøre speciale om Marx's økonomikritik og den kapitallogiske tolkning heraf.
Email: Henrik . Larsen @ ft . dk

Jesper Eckhardt Larsen, netop afsluttet som ph.d. fra Institut for Pædagogisk Sociologi, Danmarks Pædagogiske Universitet.
Forskningsinteresser: historiske og komparative studier af pædagogiske forhold; samtidshistorisk forsknings- og uddannelsespolitik inden for universitetsuddannelserne med særligt henblik på humanioras berettigelse fra efterkrigstiden til i dag i Norden, Tyskland og USA.
Email: jel @ dpu . dk
Website: www.dpu.dk/ ...

Jesper Lassen, lektor ved faggruppen for forbrug, fødevarer og etik ved Fødevareøkonomisk Institut, LIFE-fakultetet (det tidligere KVL), Københavns Universitet
Underviser i human ernæring, bioetik og risikovurdering.
Forskningsinteresser: Samspillet mellem videnskab, teknologi og samfund (STS) især mht. fødevarer og risikoopfattelse
Email: jlas @ foi . ku . dk
Web: http://www.life.ku.dk/ ...

Henrik Nielsen, lektor ved Center for Biologisk Sekvensanalyse, Danmarks Tekniske Universitet.
Underviser i biologi og bioinformatik.
Forskningsinteresser: Bioinformatik, specielt forudsigelse af proteinsortering, samt molekylær evolution.
Email: hnielsen @ cbs . dtu . dk
Web: www.cbs.dtu.dk/ ...

Søren Pold, lektor, ph.d. i digital æstetik på Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet. Forsker i digital æstetik og medieæstetik fra 1800-tallets panorama til vor tids interfaces, digital litteratur, netkunst, softwarekunst, kreativ software, digitalt byliv og digital kultur. Var med til at etablere Center for Digital Æstetik-forskning i 2002, en af hovedkræfterne bag Read_me 2004 festivalen, fra 2004-7 leder af forskningsprojektet Interfacekulturens Æstetik og med til at etablere Alexandra instituttets Tekne netværk for digital kunst og oplevelser. Aktuelt er han med i forskningscentret Digital Urban Living. Næstformand i det akademiske råd på det Humanistiske Fakultet, AU.
Email: pold @ multimedia . au . dk
Web: www.bro-pold.dk


Andreas Roepstorff, professor ved Center for Functionally Integrative Neuroscience og Afdeling for Antropologi og Etnografi, Århus Universitet.
Underviser i ...
Forskningsinteresser: Kognitionsforskning, antropologi og videnskabsstudier.
Email: andreas @ pet . au . dk
Web: www.cfin.au.dk/ ...

Caroline Schaffalitzky, adjunkt i filosofi ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet.
Faginteresser: Religionsfilosofi, videnskabsteori, etik, politisk filosofi mv.
Email: caroline @ schaffalitzky . org
Web: www.carolineetc.blogspot.com og www.carolineosv.blogspot.com

Jesper W. Schneider, seniorforsker ved Dansk Center for Forskningsanalyse, Aarhus Universitet, arbejder med bibliometri, forskningsevaluering, forskningsanalyse, kvantitative forskningsmetoder og dataanalyser, videnskabssociologi og vidensorganisation.
Forskningsinteresser: Videnskabskort; bibliometriens grundlag, teori og metode; konsekvenser ved forskningsevaluering, videnskabsstudier af domæner.
Email: jws @ cfa . au . dk
Web: cfa.au.dk/om-cfa/ og blogger også på Videnskab.dk

Robin May Schott, seniorforsker ved DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier.
Forskningsinteresser: Jeg arbejder i feltet post-Holocaust og folkedrabsstudier ud fra min baggrund i etik, social og politisk filosofi samt feministisk filosofi. Jeg har især fokuseret på kønsrelaterede aspekter af krig, såsom massevoldtægt. Jeg arbejder med emner omkring vold og med, hvordan vold indvirker på politiske fælleskaber og rettigheder.
Email: rms @ diis . dk
Web: www.diis.dk/ ...

Jan Løhmann Stephensen, post.doc. ved Institut for Æstetik og Kommunikation, Århus Universitet ved AUs IDEAS Pilotcenter: Den demokratiske offentlighed – udfordringer og perspektiver.
Forskningsinteresser: demokrati og nye medier; kreativitetsdiskursen inden for ledelses- og samtidsteori og dennes genealogi; forsknings- og videnspolitik mm.
Email: aekjls @ hum . au . dk
Web: person.au.dk/da/ ...

Asger Sørensen, lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Århus Universitet.
Underviser i filosofi og videnskabsteori.
Forskningsinteresser: værdibegrebet i filosofi, sociologi og økonomi.
Email: aso @ dpu . dk
Web: www.dpu.dk/...

Thomas Söderqvist, professor i medicinhistorie og museumschef, Medicinsk Museion (en integreret forsknings-, undervisnings-, kulturarvs- og formidlingsenhed ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet).
Forskningsinteresser: Biomedicinens nutidshistorie og -historiografi; forskerbiografiens historie og poetik; museologi; forskning i forskningsformidling.
Email: ths @ mm . ku . dk
Web: www.museion.ku.dk; www.corporeality.net/museion (blog 1); unrulymeditations.blogspot.com (blog 2)

Hanne Tange, Videnskabelig medarbejder ved Institut for Erhvervskommunikation ved Aarhus Universitets samfundsvidenskabelige fakultet.
Forskningsinteresser: Globalisering; interkulturel kommunikation i undervisning; sprogpolitik; Skotsk kultur og historie.
E-mail: hta @ asb . dk
Web: http://pure.au.dk/. . .

Jeppe Trolle, AC-fuldmægtig ved dekansekretariatet for forskning (CBS); folketingskandidat for Det Radikale Venstre og medlem af DRV's uddannelsesudvalg. Har tidligere beskæftiget mig med dansk universitetspolitik som Uddannelsespolitisk sekretær i Danske Studerendes Fællesråd og medlem af konsistorium på RUC for SR. Uddannet cand.scient.soc. i filosofi og forvaltning på RUC.
Forskningsinteresser: Politisk filosofi. Har skrevet speciale om emnet "Akademisk Friheds indhold og forudsætninger", og har aldrig helt forladt emnet igen ;-)
Email: troll @ ruc . dk
web: Jeppetrolle.dk